Skatterådets opgaver

Bindende svar, fastsættelse af satser og andre afgørelser

 • Bindende svar

  Skatterådet bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivning om skatter og afgifter bortset fra lovgivning om told.

  Skatterådet afgør sager, som Skatteforvaltningen forelægger for Skatterådet til afgørelse. 

  I henhold til skatteforvaltningsloven skal visse typer af anmodninger om bindende svar forelægges Skatterådet til afgørelse, fordi de har principiel betydning. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4, nr. 1 - 5, at en anmodning om bindende svar skal forelægges for Skatterådet

  • hvis svaret vil kunne få konsekvenser for et større antal skatteydere
  • hvis svaret vedrører større økonomiske værdier
  • hvis svaret angår fortolkning af ny lovgivning
  • hvis der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde og
  • hvis sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse

  Det er Skatteforvaltningen, der udvælger de principielle sager til forelæggelse for Skatterådet. Når en sag forelægges for rådet til afgørelse, skal vedkommende part eller parter underrettes skriftligt herom. Den eller de pågældende skal desuden underrettes om, at vedkommende har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for rådets sekretariat i forbindelse med sagens behandling.

  Der er i afsnit 2 i Skatterådsaftalen SKM2018.297.SKAT fastsat nærmere retningslinjer for udvælgelsen af principielle anmodninger om bindende svar.

 • Fastsættelse af satser

  Skatterådet behandler opgaver, der er tillagt Skatterådet ved lov i øvrigt. Skatterådet fastsætter således forskellige skønssatser. Som eksempel kan nævnes

  • Værdiansættelse af fri kost og logi.
  • Satser vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.
  • Satser for skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.
  • skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed
  • Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter.
  • Normalhandelsværdier.
  • Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende.


  Skatterådet fastsætter også grænsen for, hvornår julegaver fra arbejdsgiveren i praksis skal beskattes.

  Herudover indstiller Skatterådet til skatteministeren hvad oplysningsskemaet/selvangivelsen skal indeholde.

 • Andre afgørelser

  Andre afgørelser

  Skatterådet behandler endvidere andre typer af sager:

  • Åbenbart ulovlige afgørelser
   Skatterådet kan efter indstilling fra henholdsvis Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen og Motorstyrelsen ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et:

   • skatteankenævn
   • vurderingsankenævn
   • motorankenævn


  Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde materialet i en sag fra et skatte-, motor- eller vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningsloven § 2, stk. 3.

  Skatterådet kan dog ikke ændre en skatteansættelse, som Landsskatteretten har taget stilling til.

  • Pålæg om udlevering af oplysninger
   Skatterådet kan i enkelte tilfælde beslutte, at selvstændigt erhvervsdrivende, offentlige myndigheder, vekselerere, advokater m.fl. skal give oplysninger om deres mellemværender med ikke navngivne kunder, forretningsforbindelser mv. 

  • Dispensations- og bevillingssager
   Skatterådet er i henhold til lov tillagt beføjelser til i 1. instans at meddele dispensation mv. Som eksempel kan nævnes at Skatterådet kan tillade, at et udenlandsk bank- eller forsikringsdatterselskab undtages fra CFC-beskatning. 

  • Øvrige sagstyper
   Told- og skatteforvaltningen kan i henhold til skatteforvaltningslovens § 2, stk. 2, udover de principielle bindende svar, som skal forelægges for Skatterådet efter § 21, stk. 4, efter en konkret vurdering forelægge alle andre sager for Skatterådet.

   Der kan være tale om:

   • Anmodninger om bindende svar der ikke er af principiel karakter
   • Andre principielle sager, der ikke er anmodninger om bindende svar, men som told- og skatteforvaltningen finder det hensigtsmæssigt at forelægge for Skatterådet.


  Skatterådet bistår efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 1, Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivningen om skatter.

  Skatterådet orienteres om Skattestyrelsens og Motorstyrelsens planer for kontrolaktiviteter og kan efterfølgende anmode om en nærmere orientering vedrørende konkrete aktiviteter.

  Skattestyrelsen og Motorstyrelsen giver Skatterådet en særlig afrapportering på de projekter, hvor Skatterådet har givet tilladelse til pålæg efter skattekontrollovens bestemmelser herom.

  Udover ved lovbestemte kompetencer til at fastsætte anvisninger, får Skatterådet anvisninger til høring, hvis Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen i øvrigt finder det hensigtsmæssigt.