Om Skatterådet

 • Om Skatterådet

  Skatterådet er et kollegialt lægmandsorgan, der består af 19 medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i de sager, der forelægges rådet.
  Skatterådet bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivningen om skatter og afgifter, bortset fra lovgivning om told.

  Skatterådets primære arbejdsområde er behandlingen af principielle anmodninger om bindende svar. Herudover har Skatterådet blandt andet følgende kompetencer:

  • Ændre åbenbart ulovlige afgørelser, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn.
  • Fastsætte skønssatser, for eksempel satsen for befordringsfradraget.

  Skatterådets afgørelser kan påklages til Landsskatteretten af skatteyderen. Skatteministeriet kan indbringe en afgørelse truffet af Skatterådet, der indeholder en stillingtagen til et EU-retligt spørgsmål, for Landsskatteretten. Bortset herfra kan Skatterådets afgørelser ikke ændres af andre administrative myndigheder.

 • Organisering

  Skatterådet består af 19 medlemmer, hvoraf Folketinget vælger seks medlemmer, og skatteministeren udvælger 13 medlemmer, herunder formanden og næstformanden.

  Blandt de medlemmer, som skatteministeren udnævner, skal fire medlemmer være repræsentanter for henholdsvis landbruget, industrien eller håndværket, handelen og lønmodtagerne, og fire medlemmer skal repræsentere kommunerne. De fire kommunale repræsentanter udnævnes af skatteministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Rådets medlemmer repræsenterer således en bred vifte af synspunkter og holdninger.

  Skatteministeren udnævner en formand og eventuelt en næstformand blandt rådets medlemmer.

  Rådets medlemmer udnævnes for en periode på 6 år ad gangen. Der gælder ingen fast funktionsperiode for formanden eller en eventuel næstformand.

  Skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Skatterådet.

 • Formand og rådsmedlemmer

  Formand og rådsmedlemmer 

   

  Formand for Skatterådet

  Jane Bolander

  Udnævnt af skatteministeren

  Næstformand for Skatterådet

  Ole Draborg

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af Håndværksrådet (nu SMVdanmark)

  Medlem af Skatterådet

  Jacob Ravn

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af Dansk Erhverv

  Medlem af Skatterådet

  Morten Holm Østergaard

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af Landbrug & Fødevarer / SEGES

  Medlem af Skatterådet

  Steen Jørgensen

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af LO

  Medlem af Skatterådet

  Carsten Rasmussen (A)

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af KL

  Medlem af Skatterådet

  Helle Adelborg (A)

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af KL

  Medlem af Skatterådet

  Iver Enevoldsen (V)

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af KL

  Medlem af Skatterådet

  Leon Sebbelin (B)

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af KL

  Medlem af Skatterådet

  Sune Hein Bertelsen

  Udnævnt af skatteministeren, indstillet af Dansk Industri

  Medlem af Skatterådet

  Jan E. Jørgensen (V)

  Valgt af Folketinget

  Medlem af Skatterådet

  Jan Rix Rasmussen (A)

  Valgt af Folketinget

  Medlem af Skatterådet

  Søren Gynther-Sørensen (O)

  Valgt af Folketinget

  Medlem af Skatterådet

  Svend Erik Nielsen (O)

  Valgt af Folketinget

  Medlem af Skatterådet

  Svend Thorhauge (B)

  Valgt af Folketinget

  Medlem af Skatterådet

  Jan Kristoffersen (Å)

  Valgt af Folketinget

  Medlem af Skatterådet

  Christen Amby

  Udnævnt af skatteministeren

  Medlem af Skatterådet

  Tommy V. Christiansen

  Udnævnt af skatteministeren

  Medlem af Skatterådet

  Dennis Ramsdahl Jensen 

  Udnævnt af skatteministeren

 • Regelgrundlag

  Skatterådet er oprettet i medfør af skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31/5 2018 med senere ændringer. Reglerne om Skatterådet findes i

  • skatteforvaltningsloven §§ 2 - 4
  • bekendtgørelse nr. 1035 af 25. oktober 2005 om forretningsorden for Skatterådet.

  Reglerne angår bl.a. rådets sammensætning, virksomhedsområde, møder, protokol, repræsentation og offentliggørelse.

 • Forretningsorden
 • Skatterådsaftalen

  Skatterådsaftalen

  I henhold til forarbejderne til skatteforvaltningsloven skal formanden for Skatterådet og Skatteministeriet aftale retningslinjer for hvilke sager, der skal forelægges rådet. Der er tale om en rammeaftale, som løbende opdateres på baggrund af samarbejdet mellem rådet og told- og skatteforvaltningen.

  Der har været indgået følgende aftaler

  • SKM2022.501.SKTST Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet
  • SKM2021.432.SKTST Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet
  • SKM2018.297.SKAT Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager, som skal forelægges for Skatterådet
  • SKM2013.812.SKAT Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktøren for SKAT om sager som skal forelægges for Skatterådet
  • SKM2011.286.SKAT Aftale mellem formanden for Skatterådet og Skatteministeriet om sager som skal forelægges for Skatterådet
  • SKM2009.609.SKAT Aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet
  • SKM2007.72.SKAT Aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet
  • SKM2005.449.SKAT Aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet