Personligt fremmøde for Skatterådet

Hvis du søger om bindende svar, kan du få personligt fremmøde for Skatterådet

Spørger får fremsendt et udkast til sagsfremstilling med henblik på at kunne afgive bemærkninger og får her at vide, at man kan anmode om lejlighed til at fremføre sine kommentarer over for rådet.

Skatteyderen mv. får normalt tilladelse til at ytre sig mundtligt over for Skatterådet. Der er dog rådet, der beslutter, om den pågældende part skal have adgang til at forelægge sagen for Skatterådet. Rådet træffer kun beslutning, hvis der bliver tale om at nægte foretræde. Formanden vurderer, om en anmodning bør imødekommes, og formanden kan selv beslutte, om en anmodning skal imødekommes. Af hensyn til en smidig planlægning og forberedelse af Skatterådets møder er praksis, at det er sekretariatet, der giver tilladelse til personligt fremmøde i de sager, hvor sagsfremstillingen indeholder en hel eller delvis negativ indstilling. I sager med positiv indstilling er praksis normalt den, at sekretariatet afslår anmodningen om personligt fremmøde, og at formanden for Skatterådet orienteres herom.

Rådet kan opfordre skatteyderen mv. til at give møde.

Spørger får fremsendt følgende vejledning om personligt fremmøde:

"Du har anmodet om personligt fremmøde for Skatterådet i forbindelse med Skatterådets behandling af din anmodning om bindende svar.

Der er afsat tid til dit personlige fremmøde for Skatterådet

tirsdag d. kl. 10.xx.xxx.

Du bedes meddele hvor mange I møder samt jeres navne til sagsbehandleren senest d..

Mødested

Skatterådet holder sine møder i Skattestyrelsen, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Skatterådets medlemmer

Skatterådet består af i alt 19 medlemmer.

Desuden deltager repræsentanter fra Skattestyrelsen, herunder de kontorchefer og sagsbehandlere, der forelægger de enkelte sager. De har ikke stemmeret.

Hvor skal du møde

Du skal henvende dig i receptionen for Skattestyrelsen, Østbanegade 123, 2100 København Ø, forud for det aftalte mødetidspunkt.

Du må påregne en mindre ventetid. Der vil være et opholdsområde, hvor du kan opholde dig.

Nærmere om det personlige fremmøde

Hvor lang tid har du til rådighed?

Der er afsat 15 minutter til din mundtlige redegørelse og medlemmernes eventuelle spørgsmål. Denne tidsramme bedes du overholde.

Kender Skatterådet din sag

Du har inden mødet modtaget den indstilling om sagens afgørelse, som Skatteforvaltningen har udarbejdet til Skatterådet. Indstilling med dine eventuelle bemærkninger har Skatterådets medlemmer fået tilsendt ca. 14 dage før mødet. Du kan derfor gå ud fra at medlemmerne kender din sag.

Dit mundtlige indlæg

Da din sag allerede er beskrevet i indstillingen til Skatterådet, kan du i dit mundtlige indlæg koncentrere dig om de punkter i sagsfremstillingen og indstillingen, som du er uenig i, eller som du i øvrigt mener skal kommenteres.

Der vil ikke under det personlige møde være adgang til at vise power points eller at fremvise de varer, produkter, tekniske indretning mv. som anmodningen om bindende svar vedrører.

Skattestyrelsen præsenterer ikke din sag for Skatterådet i forbindelse med dit personlige fremmøde. Du skal derfor være forberedt på, at du straks, du kommer ind i salen, vil blive bedt om at komme med dine bemærkninger og kommentarer til sagen.

Skatterådets medlemmer kan stille dig spørgsmål vedrørende såvel dispositionens indhold som spørgsmål af mere afgifts- og skatteretlig karakter. Du kan ikke under det personlige fremmøde diskutere sagen med Skatterådet eller foretage en mundtlig forhandling af sagen.

Vil du under dit personlige fremmøde komme med nye synspunkter eller afgørelser bedes disse fremsendt til Skattestyrelsen på forhånd og i så god tid som muligt.

Du er endvidere velkommen til at fremsende dit eventuelle talepapir til sagsbehandleren forud for mødet, ligesom du er velkommen til at aflevere dit talepapir til os efter dit møde.

Afgørelse

Skatterådet træffer ikke afgørelse i sagen mens du er til stede, ligesom du heller ikke vil få oplyst, om Skatterådet vil følge Skatteforvaltningens indstilling.

Når du har forladt mødet, vil Skatterådet drøfte sagen og herefter træffe afgørelse. Du vil modtage besked om Skatterådets afgørelse fra Skatteforvaltningen. Dette sker senest 1 uge efter skatterådsmødet.

Afslutning

Du er velkommen til at kontakte xx, hvis du har spørgsmål, også hvis der under din forberedelse af mødet opstår tvivlspørgsmål. Husk at oplyse sagsnummer."